طبق اعلام جهانی یونسکو، سواد به این که ما به چند زبان دنیا می تونیم صحبت کنیم یا چقدر در علوم کامپیوتر متبحر هستیم، نیست. بلکه کسی با سواد هست که بتونه از مهارت هایی که یاد گرفته استفاده کنه. به عبارت ساده تر سواد زندگی داشته باشه.